Nyheter & tankar

I AM Bloggen

med Göran Boll

/

LEDTRÅDAR – DEL 3

LEDTRÅDAR – DEL 3

Dagens avsnitt är det tredje av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – även Poddarna 113-116 hänger ihop som en helhet.

Dessa ledtrådar handlar om meningen med livet. Den meningen den har nästan ingenting att göra med de olika delarna av ditt fysiska liv. De delarna är aspekter av livet, men inte meningen med livet.

Yogiskt är livets mening att du ska få möjlighet att uppleva, uttrycka, visa och uppfylla din djupaste sanna identitet, den du innerst inne är. Det är den stora/största frågan i livet – vem är jag? Vad gör jag här?

I LEDTRÅDAR 1 fick du en yogisk andningsteknik som ledtråd, i förra veckans podd fick du tre: Lyft blicken, se världen – Förstå stressen, och – Lyssna på Inspiratörerna. Det finns inom Zenbuddhismen många fina uttryck, ett av dem lyder: Allt vi är, är resultatet av vad vi har tänkt. De ledtrådar jag reflekterar kring idag, de knyter lite an till just det uttrycket. Dagens ledtrådar är:

  1. Epigenetisk Medvetenhet
  2. Präglingar
  3. Placebo

Epigenetisk Medvetenhetförstå kroppens egen djupa intelligens. Förstå att DNA förändras genom livet, utifrån hur livet är.

Gener och DNA är intressanta. Länge trodde man att genernas av-/på-knappar var spikade. Att jag fick leva med min genuppsättning. Men sen millennieskiftet har kunskapen om hur gener påverkas av bl.a. livsstil – epigenetik – ökat dramatiskt. Allt i livet påverkar – ända ner på cell & DNA-nivå. Maten, luften, de ekologiska systemen, orden vi uttalar – allt bidrar till att slå av eller på gener: dina tankar, uppfattningar, övertygelser, böner, meditationer mm. Både vår yttre och inre miljö – ALLT genererar otaliga förändringar som påverkar hur generna skickar instruktioner till cellerna.

DNA-molekylen, som bär all genetisk information om dig lagras i identiska kopior inne i varje cell i din kropp. Det är som en programkod eller ett recept. Din DNA innehåller alla instruktioner som behövs för att skapa nya celler. Cellen har en epigenetisk funktion – som styr vilka gener som slås av och på, som påverkas av kost, miljögifter, motion, miljö mm. Du kan ärva egenskaper orsakade av dina föräldrars miljö, inte bara deras gener. Forskarna har sett att fysisk aktivitet påverkar epigenetiskt. Träning ger effekt på immunförsvar, sockeromsättning, energibalans, skelettmuskulatur och fettvävnad. OCH det är mer subtilt än så. Ord, tankar, känslor, egna intentioner, övertygelser och placebo, som jag återkommer till strax, kommer in här – alla signaler som påverkar vår uppfattning om världen – allt bidrar till kemiska förändringar, som påverkar hur generna instruerar cellerna, vilket i slutändan förändrar vårt DNA på olika sätt. Vi är m a o inte några viljeslösa offer för en massa olika förutbestämda genetiska koder. Uppfattningar och intentioner kan forma både biologi och beteende. Epigenetiken har visat att vi bokstavligt talat kan påverka cellstrukturer och nivåer av DNA-aktivering i oss själva.

En kvantfysisk beskrivning av DNA är som en biologisk kvantfältsdator, kopplad direkt till hjärtats egen intelligens. Heart Math institutet i USA har kunnat visa mätbara molekylära förändringar i DNA som ett resultat av hjärtcentrerad intention och meditation – det där som yogan är så bra på – en djupare transformationsprocess. Yogiskt har sagts att en del av det som yogan pratar om idag, det kommer förstås av vetenskapen först om kanske 500 år. Kopplingen mellan yoga & DNA är tydlig och väldigt intressant. DNA-spiralens sammanflätade trådar återspeglar yogans traditionella beskrivning av de centrala meridianerna: Ida och Pingala. Den yogiska medvetandeprocessen handlar om att väcka upp vår slumrande potential, Kundalini, för att skapa full medvetenhet på alla plan. Man kan se yoga och meditation som ett sätt att, utifrån själens och hjärtats klarsynthet och visdom, prata direkt med varje enskild cell. Det är en bra sammanfattning av vad yoga och meditation handlar om – och en bra ledtråd att fortsätta att förkovra sig i…  Nästa ledtråd i dagens blogg är:

Präglingar – att och hur vi präglas av livet. Som yogi utgår jag från begreppen I AM – Jag Är, och SAT NAM – Jag är Sann – grundläggande existentiella kompasser, drivkrafter som anger färdriktning för allt jag gör och är i mitt liv. Yogans inställning är att det finns ett syfte med våra liv. Men hur finna denna karta & kompass? När vi försöker förstå oss själva, ner på cellnivå, så medvetandegörs den oerhört starka präglande programmering vi från allra första början bär med oss – och inte bara DNA.

Det fanns en tid när man trodde att vi präglas enbart efter att vi kommit ur mammas mage, men forskaren Bi Puranen tydliggjorde i en artikel 2003 hur vi präglas redan i mammas mage, ända från befruktningen. Det begrepp hon använde var Intrauterin stress. Som om det inte skulle räcka med det – 2018 visade forskningen att präglingen går ännu djupare, att vi präglas i upp till 6 månader innan befruktningen. Perikonceptionell hälsa är begreppet. Från första stund får en helt ny innebörd.

Vi är präglade att minnas symboler, bilder och känslor starkare, längre och tydligare än information och fakta. Forskningen beskriver hur vi programmeras upp till 6-7 års ålder på ett sätt som via det undermedvetna sen styr oss genom livet. Om vi inte får våra behov tillgodosedda, tex. fick lära oss att vi var otillräckliga, så kan det återspeglas i bristande självkänsla, lågt självförtroende mm. Att förändra sånt kräver att vi når hela vägen in i det undermedvetna, som inte fungerar via intellektet, vi kan inte prata bort präglingar. Vi behöver nå ända in i det limbiska systemet, som kommunicerar via bilder och känslor – och vi når djupast in via hypnos, mindfulness, yoga och meditation…

En prägling kan handla om en speciell form av reaktionsmönster, en inlärning som enligt forskarna sker tidigt. Den sker oftast snabbt men blir bestående, och ger nästan alla de beteenden vi kallar instinktiva. Forskarna ser hur upplevelser före/under/efter födelsen kan lämna djupa avtryck i barnet, med livslånga effekter som följd – en känslomässig karta, fylld av djupgående övertygelser och värderingar, lagrade i det limbiska systemet – som sen styr oss… Bruce Lipton och andra har beskrivit hur det medvetna styr 5 % – eller mindre, av våra dagliga aktiviteter, konversationer och tankar. 95 % av ALLT styrs automatiskt och förprogrammerat via det undermedvetna…..

Det styr dig, väljer löpande och automatiskt hur du ska känna, tänka, uttrycka dig och agera. Det finns m a o inget fritt val förrän du skaffat dig en tydlig överblick, en egen medvetenhet om hur komplext ditt psyke är – och hur starka dina präglingar är! Medvetenhet är grunden för all positiv förändring. När du via yogan, mer på djupet börjar utforska dessa processer har de kapacitet att guida dig in i en helt ny relation med och ett nytt förhållningssätt till din kropp, dina tankar, dina känslor – till dig själv som människa. Det handlar ytterst om att skapa en direkt upplevelse på alla nivåer, där till och med alla dina celler, utan mellansteg uppnår fullständig medvetenhet i sig själva – Cellular Consciousness.

Yogans förmåga att på djupaste nivå kunna påverka både hälsa och medvetenhet, har länge varit central inom yogisk filosofi, som utgår från att vi är splittrade och fragmenterade, samtidigt som en starkare, mer fokuserad medvetenhet, ända ner på den där cellnivån existerar i oss, att yoga är en väg till att återskapa detta fördjupade fokus och uppnå ännu mer kraftfull medvetenhet i oss. Yoga är i sin essens just det, verktyg för att ner på cellnivå förena kropp och själ, öppna upp för den potential vi har, att bli de vi är ämnade att vara. Yogan fungerar som katalysator, som stimulerar cellerna att harmoniera med allt högre frekvenser. När din medvetenhet fördjupas, stärks förmågan att i en positiv spiral knyta an till och uppleva en djupare, ordlös samhörighet med allt annat, medvetenheten inom oss vidgas på ett sätt som låter oss uppleva allt mer av Universums multidimensionella natur, vilket är rätt Coolt. Det här är en väldigt cool ledtråd! Nu till nästa!

Placebo – din självläkande förmåga. Kan förväntan påverka mätbart? Kan känslor påverka hälsan? Ja, fenomenet kallas placebo och innebär att ett inaktivt ämne kan ha en positiv verkan och mätbart påverka olika läkeprocesser, ett fascinerande bevis för sinnets och själens makt över kroppen. Ingen vet exakt hur/varför det fungerar. Forskarna tror att det faktum att det hjälper, bekräftar hjärnans och kroppens förmåga att läka sig själv – och alla påverkas av placebo! Hur går det till? Låter kroppen verkligen sig luras av sockerpiller och verkningslösa substanser? Ja, det verkar så. Enbart tron på en behandlings effekter kan sätta igång djup läkning. Det finns, minst tre olika komponenter i all läkning:

Spontan självläkning – kroppens egen läkförmåga; läkemedel eller annan medicinsk behandling; och placebo eller meningsrespons. Allt samverkar. Meningsresponsen, HUR du upplever behandlingen påverkar läkningsförmågan. Immunförsvaret är ett exempel på hur skeenden utanför oss påverkar, med direkt inflytande på läkningsprocessen i oss: En stressad kropp läker sämre medan en lugn kropp får ett starkare immunförsvar. Förväntningarna på en behandling spelar stor roll för resultatet. Placebo blir starkast när både den som får och den som ger en behandling tror att den är verksam.

Det man vet är att det även vid kirurgiska ingrepp finns en tydlig placebokomponent. Ett färskt ärr på magen kan räcka för att få igång placebo. Patientens förväntningar och känslor påverkar läkningen. Sättet som ett läkemedel ges påverkar. En kapsel kan ha större effekt än ett piller, en spruta mer än en kapsel, och en spruta som gör ont, mer än en behandling som inte gör ont. Mediciners form, färg och utseende är viktiga, här finns kulturella komponenter. Placebo kan sänka blodtryck, bota magsår, lindra ledvärk, hösnuva, depression, olika smärttillstånd m.m. Mediciner har som regel stark placebo effekt, 30-50 % av behandlingseffekten där kan förklaras av placebo. Professor Herbert Bensen vid Harvard Medical School har i sina försök kunnat visa på ännu större procentuell placebo effekt.

Det man sett är att placebo skapar insöndring av endorfiner och andra hormoner. Kroppens olika belöningssystem aktiveras, vilket ökar välbefinnande, minskar oro och smärta. Betingade reflexer har en betydande roll. Blotta åsynen av ett hölass, på bild, kan utlösa astma. Många sjukdomstillstånd förvärras av patientens oro. Där kan placebo ge en lugnande, stressreducerande effekt. Behandling, i synnerhet om den utförs av en trovärdig vårdgivare och åtföljs av försäkringar om tillfrisknande medför viss placebopåverkan. De flesta bedömare är ense om fenomenets realitet. Det här är INTE fråga om inbillning hos patienten. Lindringen är verklig. Effekten är mätbar.

Placebo är intressant även utifrån ett yogiskt perspektiv. Yogisk djupandning t.ex. skapar avspänning i muskulaturen, sänker blodtrycket, ger ett mer neutralt pH, stimulerar immunförsvar och bidrar till ökad balans i det endokrina systemet. Slutresultatet blir det samma. Det finns en tydlig placebo komponent i det vi kallar yogisk terapi. Från yogans perspektiv är det solklart. Inom dig finns stora resurser, en enorm kraft att skapa balans och läkning på alla plan. Dina tankar skapar din verklighet. Att det du tänker och känner också kan manifestera sig i dig – är en viktig och central ledtråd.

Onlinetjänsten – www.iamyoga.online – är ett annat bra sätt att manifestera hälsa, balans och medvetenhet inom dig, hur viktig och kraftfull som en inifrån dig själv balanserande, lyftande och medvetandegörande kraft som yoga och meditation kan vara när du öppnar upp för och släpper in de här facetterna i ditt liv – in i det där, allra djupaste, innersta inom dig.

Just när det gäller dagens ledtrådar: Epigenetisk Medvetenhet, Präglingar & Placebo så skulle jag rekommendera att du testar de rent chakrabalanserande sekvenserna under rubrikerna: MAX-9, TRINTY och KURSER, som bra yogiska ingångar till just dessa ledtrådar.

Hela tjänsten, som syftar till att spegla de centrala aspekterna av vad yoga & meditation är – och kan vara i dagens värld – hela den här verktygslådan fortsätter nu att fyllas på och utvecklas framöver.

Här kan du redan nu i lugn och ro, utan förpliktelser, testa I AM på egen hand. De första veckorna i onlinetjänsten är helt kostnadsfria – och det är ingen bindningstid. Här finns, utöver podd/blogg mycket att välja mellan:

VI HÖRS!

Dela gärna

Facebook
Twitter
LinkedIn
E-post

Tidigare blogginlägg

OM MENING OCH MENINGSSKAPANDE

Idag tänkte jag prata om mening och meningsskapande, som vägar till balans och fördjupad medvetenhet i oss som människor. Det här är, när vi ser

MAUNA – DEN YOGISKA TYSTNADEN

Hej! Dagens rubrik är: MAUNA – DEN YOGISKA TYSTNADEN eller, skulle man kunna säga: YOGANS TYSTA PARADGREN. Ren tystnad är inte så vanlig idag. Alltid

LEDTRÅDAR – DEL 4

Dagens blogg är den sista av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – SÅ, om du

LEDTRÅDAR – DEL 2

Dagens bloggavsnitt är det andra av fyra i miniserien LEDTRÅDAR som handlar om vad vi ska bli när vi blir stora – SÅ, om du

LEDTRÅDAR 1 – Introduktion

Dagens blogg är den första av fyra i en miniserie – LEDTRÅDAR – som läggs upp här under 4 veckor i augusti och som handlar

Lämna en kommentar

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Erbjudande

Endast 800kr

Massagebehandling
& YinYogapass med Sandra Boll

Välj mellan
60 minuter Massage för endast 600kr 
eller 60 minuter Massage & 40 minuter YinYoga
Totalt 100 minuter för endast
800kr