Allmänna villkor

Allmänna villkor för I AM Online

 

1 Allmänt

1.1 I AM Academy Sweden AB tillhandahåller på https://www,iamyoga.online, eller på annan av I AM Online anvisad webbplats eller applikation (“Webbplatsen”) en abonnemangsbaserad onlinetjänst med det innehåll som vid varje tidpunkt finns tillgängligt på Webbplatsen (“Tjänsten”).

1.2 Dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) gäller för avtal mellan I AM Online och fysisk person (“Användaren”) avseende Tjänsten. Bara fysiska personer som är minst 18 år får ingå avtal med I AM Online avseende Tjänsten. I AM Online kan efter avtals ingående, förutsatt att lagstadgade villkor för detta är uppfyllda, göra en sedvanlig kreditprövning och baserat på resultatet av en sådan frånträda avtalet med Användaren. I AM Online har också rätt att avböja att ingå avtal eller omedelbart avsluta ett ingånget avtal med en Användare om Användaren tidigare har brutit mot I AM Onlines avtalsvillkor. I AM Online kan istället för att avböja att ingå eller avsluta ett ingånget avtal välja att kräva att Användaren ställer säkerhet för sina skyldigheter enligt avtalet. I AM Online förbehåller sig även rätten att begära en kreditupplysning, eller inhämta annan information om Användaren, efter avtalets ingående i enlighet med Personuppgiftspolicyn.

1.3 Dessa Användarvillkor samt Personuppgiftspolicyn (tillsammans “Villkoren”) gäller och är rättsligt bindande för I AM Online och Användaren. För avtal gäller även de särskilda villkor (inklusive eventuella specialerbjudanden) om priser, betalningstid och betalningsmetod, avtalstid och annat som I AM Online från tid till annan erbjuder i samband med att Användaren tecknar avtal med I AM Online. Vid avvikelse mellan särskilda villkor och Villkoren har de särskilda villkoren företräde. Villkoren och de särskilda villkoren utgör tillsammans det avtal som gäller mellan Användaren och I AM Online (“Avtalet”). För att få tillgång till Tjänsten krävs att Användaren bekräftar att Användaren läst och accepterat Avtalet.

1.4 När Avtalet har ingåtts kommer I AM Online skicka en bekräftelse på detta till den e-postadress Användaren uppgett vid registrering av användarkonto enligt punkten 4 nedan.

2 Tjänstens omfattning

Innehåll

2.1 Direkt efter att Användaren beställt Tjänsten och accepterat detta Avtal får Användaren tillgång till det innehåll som vid var tidpunkt tillhandahålls på Webbplatsen. I AM Online arbetar ständigt med att förbättra Användarens tittarupplevelse. Tjänsten och dess innehåll kan därför i framtiden från tid till annan komma att bytas ut, ändras (t.ex. genom att innehåll på Webbplatsen även görs tillgängligt offline på Användares enhet (se punkt 5 nedan) under en viss period), eller uppdateras. Byte, ändring eller uppdatering av Tjänstens innehåll samt ändringar i hur Webbplatsen i övrigt ser ut ska inte anses utgöra en ändring av Avtalet eller av Tjänsten.

Abonnemang

2.2 Mot en månatlig avgift kan Användaren teckna ett abonnemang och få tillgång till hela Tjänstens innehåll.

2.3 I AM Online kan också komma att erbjuda förskottsbetalning av Tjänsten för en viss period, som överstiger en kalendermånad, och abonnemanget kommer då automatiskt upphöra efter denna period såvida Användaren inte erlägger ny förskottsbetalning (“Tidsbegränsat Abonnemang”).

2.4 I AM Online kan eventuellt komma att erbjuda kostnadsfritt användande av Tjänsten under en begränsad period enligt de närmare villkor som framgår av erbjudandet (“Testperiod”). Under Testperioden kan Användaren när som helst välja att avsluta Tjänsten utan att behöva erlägga betalning för Tjänsten. Testperioden får bara nyttjas om följande villkor är uppfyllda:

(1) Användaren har inte tidigare varit Användare och nyttjat Tjänsten de senaste sex (6) månaderna; och
(2) Användaren, eller någon annan medlem av samma hushåll, har inte tidigare tagit del av en Testperiod eller något liknande marknadsföringserbjudande.

3 Nyttjande av Tjänsten

Användaren måste, för att kunna nyttja Tjänsten, registrera ett användarkonto på Webbplatsen (se vidare punkt 4), ha tillgång till utrustning, system och anslutning i enlighet med dessa Användarvillkor (se vidare punkt 5) samt, efter att en eventuell Testperiod löpt ut, erlägga betalning i enlighet med dessa Användarvillkor (se vidare punkt 6). Vidare har vissa tekniska skyddsåtgärder införts för att förhindra otillåtet nyttjande av Tjänsten som exempelvis kopiering, användning utanför Territoriet och vidarespridning av innehållet i Tjänsten.

4 Registrering, användarnamn och lösenord

4.1 Registrering av ett användarkonto kan antingen ske på Webbplatsen eller via andra tjänster och sociala medier, efter vad I AM Online från tid till annan finner lämpligt. Vid registrering via andra tjänster och sociala medier kan Användarens användaruppgifter komma att hämtas från sådana tjänster eller sociala medier för att skapa Användarens användarkonto hos I AM Online.

4.2 Användaren ansvarar för att de uppgifter som anges vid registrering är korrekta, inklusive uppgifter som inhämtas från andra tjänster och sociala medier, samt att vid behov uppdatera sitt användarkonto med korrekta uppgifter. Vid registrering får Användaren endast uppge betal- och kreditkort som innehas av Användaren själv.

4.3 Vid registrering ska Användaren ange ett användarnamn (e-postadress) och ett lösenord (“Inloggningsuppgifter”). Användarens Inloggningsuppgifter är personliga och får inte användas av annan. Användaren ska förvara sina Inloggningsuppgifter så att de skyddas från obehörig åtkomst. Användaren ansvarar för all användning av Tjänsten som sker genom Användarens användarkonto.

4.4 Om Användaren misstänker att otillåten användning sker av dennes Inloggningsuppgifter ska Användaren snarast meddela I AM Online om detta, samt ändra lösenordet. Om I AM Online har anledning att anta att Inloggningsuppgifterna har avslöjats eller på annat sätt missbrukas av obehörig person har I AM Online rätt att omedelbart säga upp Avtalet i enlighet med punkt 14.5 (c).

4.5 I AM Online har rätt att när som helst begära att Användaren ska ändra sitt lösenord. Ändring ska ske skyndsamt och kan orsaka tillfälliga avbrott i användandet av Tjänsten.

5 Utrustning m.m.

5.1 För att ta del av Tjänsten krävs att Användaren har nödvändiga samt godkända system, anslutning och utrustning.

5.2 Specifikation över systemkrav finns på Webbplatsen. Uppfyllande av dessa systemkrav garanterar dock inte att Användaren kan använda Tjänsten. För användande av Tjänsten kan det krävas att viss tredje parts mjukvara behöver installeras av Användaren. I AM Online kommer att på Webbplatsen informera om vilken tredje parts mjukvara som kan användas, men ska inte i något fall ansvara för tredje parts mjukvara.

5.3 Tjänsten kräver att Användaren har tillgång till erforderlig Internetuppkoppling. Användaren står för samtliga kostnader avseende sådan uppkoppling, inklusive kostnader för datatrafik, oavsett varifrån i Territoriet (se ovan punkt 2.1) som Användaren nyttjar Tjänsten. Specifikation över krav på minsta nedladdningshastighet för att kunna nyttja Tjänsten finns på Webbplatsen.

5.4 Endast de typer av utrustning som anges på Webbplatsen får användas och registreras för Tjänsten. I AM Online har rätt att, från tid till annan, fritt bestämma vilken utrustning som ska anses godkänd. I AM Online tar inget ansvar för godkänd utrustnings prestanda eller dess kompatibilitet med Tjänsten.

5.5 I AM Online ansvarar inte för att Användaren inte kan använda Tjänsten, eller för att tillgång till Tjänsten begränsas, på grund av överbelastning på Internet eller på grund av fel eller problem hänförliga till dator eller andra enheter, nätverk, elektronik eller kommunikation.

6 Avgifter och betalning

6.1 Avgifter för Tjänsten utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista, som finns tillgänglig på Webbplatsen.

6.2 Betalning av abonnemangsavgift för nästkommande månad görs i förskott på den dag i varje månad som motsvarar det datum då Användaren ingick Avtal om Tjänsten . Om Användaren haft rätt att nyttja en Testperiod ska dock ingen betalning göras förrän första dagen efter Testperiodens slut, se vidare punkt 6.4. Om I AM Online erbjuder ett Tidsbegränsat Abonnemang, och Användaren väljer att teckna ett sådant, ska Användaren i förskott betala abonnemangsavgift för hela den aktuella tidsperioden, se vidare punkt 6.4.

6.3 Användaren väljer att betala angiven avgift genom något av de betalmedel som erbjuds av I AM Online på Webbplatsen. Användaren förbinder sig att underteckna nödvändiga handlingar samt, vid varje betalningstidpunkt, hålla tillräckliga medel till betalning av Tjänsten tillgängliga via valt betalmedel.

6.4 Om Användaren erhållit en Testperiod, ska ingen betalning ske för den period som Testperioden utgör.

6.5 Om betalningsmedel inte hålls tillgängliga av Användaren det datum betalning ska ske kommer I AM Online, vid betalning genom kredit- eller betalkort, att på nytt försöka dra avgiften från det kredit- eller betalkort som Användaren uppgett. Om betalning av avgiften inte har skett femton (15) dagar från den dagen avgiften skulle ha betalats, har I AM Online rätt att ställa ut en faktura för den aktuella perioden, med tillkommande faktureringsavgift alternativt dra den obetalda avgiften i samband med att ordinarie betalning ska ske för nästkommande månad.

6.6 Vid försenad betalning har I AM Online också rätt att debitera dröjsmålsränta på förfallet belopp i enlighet med gällande rätt, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall inkassoavgift.

6.7 Vid försenad betalning har I AM Online också rätt att avbryta eller begränsa Användarens tillgång till Tjänsten. I AM Online har också rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan vid försenad betalning med mer än tjugo (20) dagar och samtidigt ställa ut en slutfaktura för samtliga obetalda avgifter med tillkommande faktureringsavgift jämte lagstadgad ränta.

6.8 Vid betalning med faktura (om I AM Online erbjuder denna möjlighet) får Användaren betala tillägg för pappersfaktura enligt vid var tid gällande prislista. Fakturans förfallodag inträffar den sista vardagen i månaden. Betalning anses fullgjord när den kommit I AM Online tillhanda.

7 Användning av Tjänsten

7.1 Användaren får enbart använda Tjänsten för eget bruk och i enlighet med dessa Användarvillkor. Användaren får inte själv, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan:

(a) använda Tjänsten för ett kommersiellt eller offentligt ändamål,
(b) använda Tjänsten för något olagligt eller olämpligt ändamål,
(c) kopiera/reproducera, låna ut, sälja, sända, distribuera, redigera eller på annat sätt överföra eller anpassa innehåll från Tjänsten,
(d) kringgå, modifiera, ta bort, förändra eller på annat sätt manipulera någon säkerhet, kryptering, eller annan teknologi eller mjukvara som är del av Tjänsten, eller
(e) i övrigt använda Tjänsten i strid med upphovsrättslig eller annan lagstiftning.

7.2 Tjänsten får enbart användas inom Territoriet. Användaren får inte på något sätt, och inte heller uppmuntra, underlätta för annan eller låta annan, använda eller försöka använda Tjänsten utanför Territoriet.

7.3 Användande av Tjänsten i strid med denna punkt 7 ska alltid anses som väsentligt avtalsbrott, vilket kan resultera i att I AM Online säger upp Tjänsten med omedelbar verkan (se vidare punkt 14).

8 Underåriga

8.1 Tjänsten är inte avsedd att användas av barn utan förälders eller vårdnadshavares inblandning, överseende och samtycke. Förälder eller vårdnadshavare som låter barn använda Tjänsten är ensamt ansvarig för att bedöma om innehållet i Tjänsten är lämpligt för barnet.

9 Sociala medier

9.1 I AM Online kan komma att tillåta Användare att göra delar av dennes användarkonto tillgänglig på sociala medier såsom exempelvis Facebook och Twitter. Om Användaren väljer att använda denna funktion kan det bli möjligt för allmänheten och andra Användare att se delar av Användarens användarkonto avseende Tjänsten, inklusive vad Användaren tittar på för material via Tjänsten. Användaren samtycker till att sådant innehåll blir tillgängligt för allmänheten och att I AM Online inte ansvarar för innehållet när det är tillgängligt på sociala medier.

9.2 Om Användaren använder sociala medier i samband med Tjänsten får Användaren inte använda sociala medier på något sätt som kan anses förolämpande, stötande, trakasserande, obscent, diskriminerande eller på annat sätt olämpligt eller olagligt.

10 Användarforum

10.1 I AM Online kan komma att tillåta Användare att lägga upp eget material på Webbplatsen, såsom exempelvis recensioner av innehåll i Tjänsten (“Material”). Genom att lägga upp Material på Webbplatsen samtycker Användaren till att Materialet blir tillgängligt för allmänheten och andra Användare.

10.2 Materialet får inte:

(a) ha innehåll som skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet utan uttryckligt samtycke från rättighetshavaren,
(b) marknadsföra någon produkt, tjänst eller företag,
(c) identifiera någon person utan personens uttryckliga samtycke (genom exempelvis namn, adress, bild eller video), eller
(d) vara förolämpande, stötande, trakasserande, obscent, pornografiskt, diskriminerande eller på annat sätt olämpligt eller olagligt.

10.3 Användaren ansvarar för all eventuell skada som kan åsamkas I AM Online på grund av att Material tillgängliggörs i strid med punkt 10.2.

10.4 Användaren samtycker till att I AM Online kan komma att granska innehåll i Användarens Material samt att ta bort Material efter eget gottfinnande.

10.5 Användaren förstår att uttalanden och åsikter som uttrycks i Material är framförda av andra Användare, att I AM Online inte stödjer sådana uttalanden och åsikter samt att sådana uttalanden och åsikter kan vara felaktiga eller vilseledande.

10.6 I AM Online har rätt att själv eller genom annan kostnadsfritt använda Material i marknadsföringssyfte för att marknadsföra I AM Online, Tjänsten eller dess innehåll samt tjänster eller produkter som erbjuds av andra parter som I AM Online samarbetar med. Genom att lägga upp Material på Webbplatsen samtycker Användaren till sådant användande.

11 Ändringar

11.1 I AM Online förbehåller sig rätten att ändra avgifterna och andra villkor för Tjänsten. Ändring ska meddelas Användaren senast trettio (30) dagar innan ändringen träder i kraft. Vid sådan ändring har Användaren rätt att avsluta abonnemanget till upphörande den dag då ändringen börjar gälla. Användare som inte har sagt upp abonnemanget innan ändring trätt i kraft, ska anses ha accepterat ändringen. Ändring som är till uppenbar fördel för Användaren gäller omedelbart utan uppsägningsrätt för Användaren.

11.2 Om förtida uppsägning sker enligt denna punkt 11 och Användaren har erlagt betalning för period efter abonnemangets upphörande, kommer I AM Online återbetala sådant belopp inom trettio (30) dagar från abonnemangets upphörande.

Information till Användare om ändring samt återbetalning

11.3 Information till Användare om ändring enligt ovan sker i enlighet med punkt 13 nedan.

12 Avstående av ångerrätt

Genom att ingå Avtalet samtycker Användaren till att Tjänsten levereras direkt och att innehållet på Webbplatsen omedelbart görs tillgängligt för Användaren. Användaren samtycker också till att det inte finns någon ångerrätt för Tjänsten eller Avtalet i enlighet med Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler när leverans av Tjänsten påbörjats. Om Användaren efter att ha ingått Avtalet och leverans av Tjänsten påbörjats inte längre önskar nyttja Tjänsten och inte längre vara bunden av Avtalet måste Användaren således säga upp Avtalet i enlighet med punkt 14 nedan.

13 Information till kund

13.1 I AM Online kan skicka meddelanden till Användaren genom e-post, sms, brev, faktura eller publicering på Webbplatsen. Meddelanden till Användaren ska anses ha kommit denne till handa omedelbart vid meddelande via e-post, sms samt publicering på Webbplatsen. Meddelande som skickas via brev och faktura ska anses ha kommit Användaren till handa tre (3) dagar efter att brev eller faktura har avsänts.

13.2 I AM Online ska anses ha fullgjort sin underrättelseskyldighet genom att skicka meddelande till den senast uppgivna e-postadressen, telefonnumret eller adressen även om dessa inte längre används av Användaren eller annars är obrukbara.

14 Avtalstid och uppsägning

14.1 Abonnemang för Tjänsten tecknas för en abonnemangsperiod om en (1, 3, 6 eller 12) månad/månader och förlängs automatiskt med en (1, 3, 6 eller 12) månad/månader i taget till dess att Användaren eller I AM Online säger upp abonnemanget enligt dessa Villkor. Någon återbetalning av en abonnemangsavgift som betalats i förskott för en kommande period sker inte och Användaren har rätt att fortsätta nyttja Tjänsten till dess perioden löpt ut. Om Användaren är berättigad till en Testperiod enligt punkten 2.5 gäller abonnemangsperioden om en (1, 3, 6 eller 12) månad/månader från och med dagen efter att Testperioden upphört (om Användaren inte sagt upp Avtalet före Testperiodens utgång).

14.2 Om Användaren önskar säga upp Avtalet så gör Användaren det själv via sidan “Mitt konto“. Alternativt så ska I AM Online meddelas via e-post, eller om I AM Online tillhandahåller en sådan funktion, via Webbplatsen (se för kontaktuppgifter punkt 24 nedan). Om I AM Online önskar säga upp Avtalet ska I AM Online meddela Användaren via e-post, telefon eller brev.

14.3 Vid Tidsbegränsat Abonnemang, t.ex. tid köpt via presentkort, upphör Avtalet automatiskt när den period som Användaren har betalat för i förväg löper ut om inte Användaren dessförinnan erlagt betalning för en ny period.

Övrigt

14.4 Vid ändring av avgifter eller Användarvillkoren gäller rätt till uppsägning enligt punkt 11.

14.5 I tillägg till vad som föreskrivs ovan har I AM Online rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande och samtidigt göra Tjänsten oåtkomlig för Användaren om:

(a) Användaren är försenad med betalning med minst tjugo (20) dagar (se punkt 6.7),
(b) Användaren har kommit på obestånd eller det finns befogad anledning att anta att Användaren kan komma på obestånd,
(c) obehörig användning av Tjänsten sker eller det finns befogad anledning anta att sådan obehörig användning sker,
(d) Användaren försöker nyttja en Testperiod i strid med villkoren för Testperiod, eller
(e) Användaren på annat sätt har begått ett väsentligt avtalsbrott eller upprepade avtalsbrott.

14.6 Om I AM Online säger upp Avtalet enligt punkt 14.5 (a) – (e) ovan har Användaren ingen rätt till återbetalning av avgift som betalats till I AM Online.

15 Immateriella rättigheter

15.1 Vid tecknande av Avtal ger I AM Online Användaren en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att ta del av innehållet från Tjänsten. Användaren får endast använda Tjänsten, och innehåll i Tjänsten, i enlighet med Avtalet.

15.2 Det material som finns på Webbplatsen och innehållet i Tjänsten, ägs av I AM Online eller I AM Onlines licensgivare och är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter. Användarens avtal med I AM Online innebär inte att äganderätt eller andra immateriella rättigheter till innehåll i Tjänsten, eller till Tjänsten, på något sätt överlåts till Användaren.

16 Säkerhet

16.1 Användaren får inte handla på något sätt som kan göra att Tjänsten eller Webbplatsen sätts ur funktion, överbelastas, skadas eller försämras. Användaren får inte heller inkräkta på annan Användares användning av Tjänsten.

16.2 Användare får inte försöka skaffa sig otillåten tillgång till nätverk, datasystem, innehåll eller information hänförlig till Webbplatsen eller Tjänsten. Brott mot denna bestämmelse ska alltid anses utgöra väsentligt avtalsbrott, vilket bland annat kan resultera i uppsägning med omedelbar verkan (se vidare punkt 14).

17 Ansvarsbegränsning, störningar och avbrott

17.1 Störningar, avbrott eller annat fel i Tjänsten ska anmälas till I AM Online så snart som möjligt. I AM Online ansvarar inte för fel i Tjänsten som ligger utanför I AM Onlines kontroll i enlighet med punkt 5.6 ovan eller annat fel som beror på att Användaren använder utrustning som inte är godkänd eller som beror på vårdslöshet hos Användaren eller annan.

17.2I AM Online ansvarar enbart för störningar, avbrott eller annat fel som kan hänföras till omständighet som I AM Online ansvarar för och som inte omfattas av punkt 17.1. För sådana störningar, avbrott eller annat fel som inneburit att Tjänsten varit obrukbar under en sammanhängande tid av minst 24 timmar har sådana Användare som begär det rätt till avdrag på avgiften för Tjänsten. Det belopp som kan dras av ska beräknas utifrån felets varaktighet i hela dygn från den tidpunkt Användaren anmälde felet till I AM Online till dess felet har upphört. Avdrag sker genom kreditering på nästföljande månadsavgift. Såvitt avser Tidsbegränsat Abonnemang kan istället I AM Online utbetala motsvarande belopp till Användaren.

17.3 I AM Online, dess dotterbolag, dess anställda, styrelsemedlemmar, samarbetspartners eller licensgivare är under inga omständigheter ansvariga för någon förlust eller skada som uppkommer för Användaren eller annan genom användande av Webbplatsen eller Tjänsten.

18 Ersättningsskyldighet

Användaren samtycker till att ersätta och hålla I AM Online, dess dotterbolag, dess anställda, styrelsemedlemmar samt licensgivare skadeslösa för förlust, kostnad eller krav som orsakats av, eller i samband med, Användarens brott mot Avtalet, Användarens brott mot tillämplig lagstiftning eller Användarens intrång i tredje parts rättigheter.

19 Överlåtelse

I AM Online äger rätt att, utan föregående samtycke från Användaren, överlåta sina rättigheter, fordringar eller skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet på ett tillfredsställande sätt. Användaren äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter samtycke från I AM Online.

20 Länkar från Webbplatsen

Webbplatsen kan inkludera länkar till andra webbplatser som tillhandahålls av tredje part. I AM Online har ingen kontroll över och tar inget som helst ansvar för sådana länkar eller innehåll på sådana webbplatser. Användarens användning av sådana webbplatser sker på egen risk.

21 Bestämmelses ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller Avtalet i övrigt anses vara omöjlig att verkställa eller ogiltig ska detta inte påverka, ogiltiggöra eller omöjliggöra verkställighet av övriga bestämmelser i Avtalet och tillämpningen av Avtalet eller sådan bestämmelse ska verkställas i den utsträckning tvingande lagstiftning tillåter.

22 Inget medgivande

Om I AM Online avstår från att kräva fullgörelse av en rättighet enligt Avtalet eller avstår från att agera mot Användarens överträdelse av Avtalet ska detta inte ses som ett godkännande av överträdelsen eller framtida liknande överträdelser och ska inte heller i övrigt påverka I AM Onlines rättigheter enligt Avtalet.

23 Reklamation och tvist

Om Användaren av någon anledning inte är nöjd med Tjänsten kan Användaren kontakta I AM Online i enlighet med vad som framgår av punkt 24 för att reklamera Tjänsten.

Tvist i anledning av Avtalet ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas avgörs tvisten i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt. Användaren har, i egenskap av konsument, rätt att hänskjuta tvisten till den domstol där Användaren har sin hemvist. Användaren kan också välja att först vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för prövning av tvisten (www.arn.se/).

24 Kontaktuppgifter

Användaren kan kontakta I AM Online på hello@iamyoga.online, på de tider som anges på Webbplatsen, eller genom brev till I AM Academy Sweden AB, Värtavägen 35, 115 29, Stockholm.

PERSONUPPGIFTSPOLICY (GDPR)

Denna Personuppgiftspolicy utgör, tillsammans med Användarvillkoren, de villkor som gäller för Användares avtal med I AM Online.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL) från och med den 25 maj 2018.

1 Allmänt

I AM Academy Sweden AB, org nr 556862-1220, Värtavägen 35, 115 29, Stockholm, är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas inom ramen för denna policy. I AM Online behandlar Användarens personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Genom att registrera ett användarkonto samtycker Användaren till att I AM Online får behandla dennes personuppgifter i enlighet med vad som anges nedan.

2 Vilka personuppgifter behandlas?

De personuppgifter som behandlas är den information som lämnas av Användaren i samband med registrering av Konto hos I AM Online, vid intresseanmälningar eller andra kontakter med I AM Online samt information som Användaren uppger för undersökningssyften. Dessa personuppgifter inkluderar även namn, adress, telefonnummer, e-postadress, betalkort- och kreditkortuppgifter samt personnummer. I AM Online kan efter Avtalets ingående komma att samla in uppgifter om Användarens kreditvärdighet samt i övrigt komplettera personuppgifterna i den mån tillåtet av svensk lag genom inhämtning av information från offentliga och privata register i syfte att uppdatera sina användarregister med personuppgifter som bedöms nödvändiga för en god kund- och registervård.

3 Ändamål

I AM Online behandlar personuppgifterna för att I AM Online och I AM Onlines licensgivare ska kunna fullgöra Avtalet med Användaren, för analys av verksamheten och kundbeteende, för kundadministration, underlag för debitering av Tjänsten, för att tillhandahålla erbjudanden, information och nyheter till Användaren, för att kommunicera med Användaren samt för att I AM Online ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag. I AM Online kommer också att använda personuppgifterna för direktmarknadsföring eller annan reklam via e-post eller annan kanal av I AM Onlines eller, om Användaren uttryckligen godkänt det, andra företags tjänster och produkter.

Personuppgifterna kan, om Användaren uttryckligen godkänt det, komma att lämnas ut till andra företag i I AM Online-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med för direktmarknadsföring eller annan reklam via e-post eller annan kanal av I AM Onlines, företag i I AM Online-koncernens och andra företags tjänster och produkter samt för marknadsundersökningar.

4 Spärr mot marknadsföring

Om Användaren inte önskar att dennes personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring kan anmälan göras till:

I AM Academy Sweden AB
Värtavägen 35
115 29, Stockholm.

E-post: hello@iamyoga.online
Tel. nr. 08-210330

Anmälan ska innehålla uppgift om Användarens namn och personnummer.

5 Vad vi lagrar

  • Vi lagrar och hanterar din e-postadress för att kunna säkerställa att du som kund kan logga in på vår tjänst och ta del av innehållet.
  • Vi hanterar även din e-post för att kunna skicka ut information om erbjudanden och annan nyttig information likt denna.
  • Vi ger eller säljer INTE Användarens uppgifter vidare till tredje part utan att Användaren uttryckligen godkänt det

6 Din rätt till dina personuppgifter

  • Du har alltid rätt att ta del av vilka uppgifter vi har om dig och hur vi hanterar dessa.
  • Du har alltid rätt att få dina uppgifter rättade om något inte stämmer
  • Du kan när som helst be att dina personuppgifter tas bort

7 Vår leverantör av betallösning

  • När du handlar hos oss erbjuder vi kortbetalning via Stripe och då är det Stipes villkor som gäller och som går att läsa mer om på https://stripe.com/en-se/privacy

8 Cookies

I AM Online använder så kallade cookies på Webbplatsen för att ge Användaren tillgång till vissa funktioner samt för att få information om besök på Webbplatsen.

Vad är cookies?
En cookie är en liten textfil som lagras på Användarens dator och som innehåller information. Det finns två typer av cookies. Den ena typen av cookies är så kallade permanenta cookies som sparar en fil på Användarens dator till dess filen tas bort. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies vilka försvinner när Användaren stänger sin webbläsare.

Vad används cookies till?
Sessionscookies skickas mellan Användarens dator och I AM Online server för att kunna hålla reda på information om Användaren, som exempelvis vilket användarnamn som används.

I AM Online använder permanenta cookies bland annat för att underlätta för Användaren vid användandet av Tjänsten såsom att ge Användaren tillgång till lagrad information, för att få information om enskilda användares utnyttjande av Tjänsten samt för att rekommendera övningar och pass som passar Användarens intressen.

Anonymiserad information från permanenta cookies används även för statistiska syften såsom för att föra statistik över användandet av Webbplatsen, för att utföra undersökningar så att Tjänsten förbättras, för att kunna avgöra vilka delar av Tjänsten som är mest populära, för att tillhandahålla information till tredje part så att passande annonsering kan riktas mot Användaren, samt för att optimera Webbplatsens funktion.

I AM Online använder även följande utomstående cookies Google Analytics – cookies används för att samla in information om hur Användaren använder webbplatsen, exempelvis vilka delar denne oftast besöker, i syfte att analysera Webbplatsens användande samt att förbättra användarupplevelsen. Mer information finns på: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Hur kan Användaren välja bort cookies?
Användaren kan själv välja om denne vill acceptera cookies eller inte. Genom att ställa in webbläsaren kan Användaren undvika att ta emot cookies. Detta kan dock göra att Tjänsten inte fungerar på ett bra sätt. Hur man stänger av cookies beror på vilken webbläsare som används. Läs under “Hjälp”, eller motsvarande meny, i webbläsaren för instruktioner.

För mer detaljerad information om cookies, se www.pts.se.

Logga in

eller
Behöver du ett konto? Tryck på knapparna Google, Facebook eller Apple ovan eller registrera dig med din e-post

Genom att skapa ett konto eller fortsätta att använda tjänsten så godkänner du att du har accepterat användarvillkoren

Juli-erbjudande

Endast 500kr

Massagebehandling med Sandra Boll

Kom på en helt timmes massage för endast 500kr
Välj mellan Aromaterapi, hawaiiansk eller chakra flödesmassage
För kontakt ring eller sms’a 0735453575